“The creation continues incessantly through the media of man” Antoni Gaudi

מזכרים ועדכונים משפטיים

.המזכרים והעדכונים המשפטיים המופיעים בעמוד זה הוכנו על ידי הצוות המשפטי של הרפז, אורן, אדלר ושות’ והופצו ללקוחות המשרד

 

June 2021
 בעניין פיצוי לעובד שהועסק כפרילנסר

February 2021
 בעניין חובת ציון נאמנות ברשם החברות

November 2020
בעניין דמי בידוד

May 2020
בעניין הקלות בהגבלות במקומות עבודה– נהלי הקורונה – עדכון

April 2020
בעניין הקלות בהגבלות במקומות עבודה– נהלי הקורונה

February 2019
(בעניין חוק התחרות הכלכלית (תיקון מס’ 21 לחוק ההגבלים העסקיים

August 2018
בעניין החלפת ה”תקנון לדוגמא” במסגרת תיקון לתקנות למניעת הטרדה מינית (חובות מעסיק), התשנ”ח- 1998

July 2018
בעניין תיקון מס’ 18 לחוק שעות עבודה ומנוחה, התשע”ח- 2018

June 2018
בעניין החוק לצמצום השימוש במזומן 2018

March 2018
בעניין קיצור שבוע עבודה במשק הישראלי


עבריתEnglish version

August 2017
בעניין חוזה שכירות למגורים

August 2017
בעניין משלוח תלושי שכר במדיה מגנטית

July 2017
בעניין חוק עבודת נשים (תיקון מס’ 54) 1954

April 2017
בעניין חוק מוסר תשלומים לספקים 2017

July 2016
בעניין חופשת לידה לגברים

April 2016
בעניין תיקון מספר 28 לחוק החברות

March 2016
בעניין חוק חופשה שנתית

March 2016
בעניין חוק סליקה אלקטרונית של שיקים

November 2015
בעניין נוהל שימוש בפרופיל לינקדאין

April 2015
בעניין כפיית שעון נוכחות ביומטרי על עובדים

March 2015
2015 בעניין חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום) – הוראת שעה

February 2015
2014 (22 ‘בעניין חוק שוויון הזדמנויות בעבודה (תיקון מס

January 2015
בעניין חוק החוזים האחידים (תיקון מס’ 5) 2014

December 2014
בעניין תיקון לחוק הודעה לעובד (תנאי עבודה) 2014

October 2014
בעניין העסקת עובדים בעלי מוגבלויות

August 2014
בעניין תיקון לחוק הגנת הצרכן

February 2014
בעניין צו הרחבה בענף הניקיון

Menu
Skip to content